One thought on “White and yellow

  1. Mezo

    โรคอวบอั๋นภายในรุ่นหนุ่ม Mezo ปากท้องเนื้อที่มีอยู่ความสุขสบาย ขาดการออกกำลังตัว แดกเครื่องกินไม่กำหนดยุคสมัย ไม่กำหนดพวก
    พร้อมกับไม่จำกัดจำนวนเหล่านี้ปฏิบัติการส่งให้กำเนิดความเจ็บไข้อ้วนพี
    Mezo เท่าที่ตุ้ยนุ้ยก็ประพฤติสละออกกำลังจัดหามาไม่เต็มที เห็นตักเตือนเด็กหนุ่มหรือเยาวชนทำเนียบมีอยู่ความหนักเบามากเกินโดยมากกำเนิดโรคล่ำครั้นดำรงฐานะคนชรา ความหนักเบาสิ่งของชายฉกรรจ์จะพอกพูนจนถึงนิ่งตราบใดอายุประเมิน Mezo ท่อนสาวน้ำหนักจะทวีหมดทางไปรุ่นเก็ง โรคภัยไข้เจ็บอวบอ้วนในเด็ก เซลล์ไขแห่งกายจะมีอยู่ห้วงที่อยู่เจริญวัยพักพิงฝาแฝดยุคสมัยคือว่าคราวลูกพร้อมกับเด็กหนุ่ม

    Replica

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.